NCJLA
Saturday, March 17, 2018
 12Bv - Girls8
Davis G12Bv1
 12Bv - Girls8
12B - Girls - Green1
 Davis G12Bv10
12B - Girls - Green0